GDPR - ARS Studio

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je v súlade s ust. §6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO, IČO: 37964836 so sídlom Dubíkova 24, Nitra 949 01, Slovenská republika
Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO prevádzkuje nasledovné webové stránky:  www.stanzi.sk,  www.arsstudio.sk

V prípade otázok alebo pripomienok nás môžete kontaktovať na adrese: ARS STUDIO, Dubíkova 24, Nitra 949 01 alebo na e-maily: arsstudio.szus@gmail.com

Aké informácie zhromažďujeme

Zhromažďujeme informácie výlučne s jasne a jednoznačne vymedzeným účelom. Tento účel je vždy v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi. Tento účel je zásadne bezprostredne spätý so skvalitňovaním našich služieb.
Vždy dbáme najmä o to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právom chránených záujmov dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Na základe čoho zhromažďujeme osobné údaje.

Osobné údaje spracúvame výlučne:
• na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
• na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
• na základe zákona o ochrane osobných údajov,
• na základe osobitného zákona,
• na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, dbáme o to, aby boli osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu a spôsobom stanoveným v súhlase a zároveň ponúkame možnosť daný súhlas kedykoľvek odvolať.

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie zhromažďujeme najmä na čo najlepšie identifikovanie našej cieľovej skupiny s účelom upravovať našu ponuku podľa dopytu a čo najlepšieho priameho prezentovania našich záujmov.
Osobné informácie spracúvame v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Transparentnosť a možnosť voľby

Nad informáciami, ktoré zhromažďujeme máte neustále kontrolu. Môžete napríklad:
• Kontrolovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame.
• Požiadať o ukončenie zasielania informácií, o ktoré nemáte záujem.
• Aktualizovať vaše osobné informácie
• Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať.

Bezpečnosť zhromažďovaných informácií

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme našu SZUŠ ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. V súvislosti s tým sme prijali komplexné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa neustále snažíme skvalitňovať.
Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia.
Prístup k osobným informáciám majú len oprávnené osoby, ktoré musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu SZUŠ spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov

Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Ak dostaneme formálne písomné upozornenie, v rámci jeho riešenia kontaktujeme osobu, ktorá upozornenie podala za účelom jeho podrobného prešetrenia. Pri riešení všetkých upozornení týkajúcich sa osobných údajov, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s dotknutými osobami, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu – identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah osobných údajov a prípadné doplňujúce informácie, ktoré sú potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

    Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa namietať na základe písomnej žiadosti, voči:
• spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
• využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku
• poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ oznamuje týmto dotknutej osobe, že v súlade s ust. §15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že jej osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim sprostredkovateľom:
• EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na zo@eurotrading.sk.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.2.2024. V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovania osobných údajov, bude nové znenie týchto zásad uvedené na každej webovej stránke, ktorú ARS STUDIO prevádzkuje.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Návrat hore